AZ Havířov

HC AZ HAVÍŘOV 2010, s.r.o.

Těšínská 1296/2a, 736 01 HAVÍŘOV-Podlesí

Návštěvní řád při utkání mužů HC AZ Havířov 2010 v Gascontrol Areně

1. Vstupem do budovy na ulici Těšínská 1296/2a, 736 01 HAVÍŘOV-Podlesí (dále jen „ZS Gascontrol Arena“), jejímž nájemcem a organizátorem akcí je společnost HC AZ Havířov 2010 s.r.o., IČ:28627181 (dále jen „AZ“), na základě zakoupené vstupenky vstupující osoba (dále jen „návštěvník“) akceptuje a zavazuje se dodržovat následující návštěvní řád ZS Gascontrol Arena.

2. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku v hale, včetně zařízení k němu náležejícím, a rovněž zabezpečení, pokud možno ideálních podmínek průběhu všech sportovních podniků a akcí, které bude ve sportovním zařízení uskutečňovat pořadatel.

3. Návštěvník je povinen dodržovat pokyny AZ, zejména jejích pořadatelů a bezpečnostní služby, hasičů, záchranné služby, hlasatele, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie České republiky a Městská policie (dále souhrnně též jen „policie“). AZ je oprávněn v případě neuposlechnutí pokynů návštěvníka z ZS Gascontrol Arena bez práva na vrácení vstupného vykázat.

4. Vstup a pobyt na ZS Gascontrol Arena je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek a dalších podzákonných norem a interních předpisů ZS Gascontrol Arena, především Provozního řádu a Návštěvního řádu. Tyto dokumenty jsou k dispozici v prostorách ZS Gascontrola Arena a na webových stránkách.

5. Povinnost návštěvníka je při vstupu na ZS Gascontrol Arena bez vyzvání ukázat vstupenku nebo jiný doklad opravňující jej ke vstupu na zimní stadion – v případě nesplnění této povinnosti možnost sankce spočívající v nevpuštění na zimní stadion. Vstupenka opravňuje návštěvníky sledovat dění na ploše pouze v sektoru, pro který je vstupenka určena. V rámci pořádání sportovního utkání je AZ oprávněn přijmout opatření, na základě, kterého nebudou příznivci hostujícího klubu nebo/a osoby, které na sobě mají symboly hostujícího klubu, nebo jinak dávají najevo sympatie k hostujícímu klubu, vpuštěni na jiná místa v hale, než je sektor příznivců hostí. AZ je oprávněn rovněž osoby uvedené v předchozí větě vyvést z jiných míst, než je sektor příznivců hostí. Oprávnění AZ vyvést nebo vykázat návštěvníky z haly podle jiných ustanovení tohoto řádu je nedotčeno. AZ je oprávněn v případě nepřístojností vyklidit sektor hostí, a to bez nároků návštěvníků na jakoukoli kompenzaci. AZ je oprávněn pozdržet jak příchod, tak odchod příznivců hostujícího klubu. Návštěvníci tohoto sektoru berou na vědomí, že jak příchod, tak odchod do a ze ZS NA Gascontrol Arena může být opožděn. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatele, jakož i policie, zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru.

6. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno; dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání Akce nebo bude z místa konání Akce vyveden a zakládá to, v případě tištěné vstupenky, důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace. AZ akceptuje pro vstup na ZS Gascontrol Arena tyto typy vstupenek: Permanentní vstupenka, vstupenka zakoupená na pokladně na ZS Gascontrol Arena a ve Fanshopu, vstupenka zakoupena a vytištěna přes internetový online portál, vstupenka zakoupena přes internetový online portál a uložena v mobilním telefonu, vstupenka pro děti do 140 cm bez nároku na sedadlo a oficiální akreditace novinářů.

7. Je povinností návštěvníka strpět vstupní kontrolu a prohlídku při vstupu na ZS Gascontrol Arena a kdykoliv během pobytu na zimním stadionu. Tato prohlídka je zaměřena na dodržování zákazu nevhodných předmětů a minimalizaci rizik na zimním stadionu – v případě nesplnění této povinnosti možnost sankce spočívající v nevpuštění na zimní stadion, vyvedení ze zimního stadionu, či zabavení nevhodného předmětu. AZ je oprávněn před zahájením sportovního podniku či akce u vstupu i uvnitř ZS Gascontrol Arena umístit z důvodu usnadnění, urychlení kontroly a bezpečnosti vstupujících osob, mobilní zábrany. V odůvodněných případech je AZ oprávněna tyto prohlídky provádět i uvnitř ZS Gascontrol Arena. Návštěvník je povinen tyto prohlídky strpět. Každý návštěvník haly je na žádost pořadatele povinen pořadateli umožnit nahlédnout i do zavazadel vnášených do haly. Ke kontrole osob a k využití tohoto oprávnění je pořadatel oprávněn využít technických prostředků. V případě odmítnutí je VHK oprávněna návštěvníka ze ZSGascontrol Arena bez práva na vrácení vstupného vykázat.

8. Je zakázáno vnášet do ZS Gascontrol Arena plastové a skleněné lahve, plechovky, alkohol (v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb.), jiné toxické látky a jakékoliv nebezpečné předměty (např. pyrotechniku, tyče, zbraně apod.). Nebezpečnost předmětu je oprávněna posoudit AZ. V prostoru ZS Gascontrol Arena je zakázáno kouřit (vztahuje se i na elektronické cigarety). V případě porušení zákazu možnost sankce spočívající v nevpuštění na zimní stadion, vyvedení ze zimního stadionu, či zabavení nevhodného předmětu.

9. Do prostoru ZS Gascontrol Arena je zakázán vstup s jízdními koly, zvířaty, na kolečkových bruslích.

10. Na ZS Gascontrol Arena platí zákaz vstupu na ledovou plochu jak v průběhu utkání, tak po jeho skončení, vyjma diváckých soutěží vyhlášených AZ.

11. Účast ve rvačce, napadení pořadatele či jiného návštěvníka, rasově motivované skandování, maskování či zakrývání vlastní identity, překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu, vhazování jakýchkoliv předmětů na ledovou plochu či do jiných prostorů ZS Gascontrol Arena, vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povolenya jiné chování v rozporu s právními předpisy nebo zásadami slušného chování je důvodem k okamžitému vykázání návštěvníka ze ZS Gascontrol Arena bez práva na vrácení vstupného. AZ je oprávněn v takovém případě rovněž požadovat plnou náhradu veškeré vzniklé škody včetně ušlého zisku po dotyčné osobě (v důsledku udělení pokuty, přeložení zápasu atd.)

12. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR.

13. Návštěvník svým vstupem na ZS Gascontrol Arena uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti na ZS Gascontrol Arena prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení AZ, a to bez jakéhokoliv nároku návštěvníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Návštěvník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu vysílány vnitřní projekcí na ZS Gascontrol Arena.

14. Návštěvník bere na vědomí, že celý objekt i s přilehlými plochami je monitorován průmyslovými kamerami se záznamem a vstupem na ZS Gascontrol Arena, resp. na území okolo ZS Gascontrol Arena vyslovuje souhlas s tímto monitorováním a záznamem.

15. Návštěvník bere na vědomí, že ZS Gascontrol Arena, včetně hlediště, byla řádně zkolaudovaná pro provozování sportovních utkání. Návštěvník akceptuje, že se sportovních utkání na ZS Gascontrol Arena účastní na své vlastní nebezpečí. Jakékoliv nároky za zranění návštěvníka předměty pocházejícími z ledové plochy jsou vyloučeny, ledaže se jedná o úmyslné napadení návštěvníka. Návštěvník se může zúčastnit soutěže o přestávkách během Akcí, pokud splní odpovídající podmínky. Účast v soutěži je dobrovolná. Návštěvník bere na vědomí, že se takové soutěže zúčastní na svoje vlastní riziko a je srozuměn s tím, že se bude pohybovat i na ledě, a to i v jím nošené nevhodné obuvi. Této situaci je návštěvník povinen přizpůsobit svoje chování i pohyb.

16. AZ si vyhrazuje právo nevpustit na ZS Gascontrol Arena návštěvníky, kteří jsou pod vlivem alkoholu či omamných nebo psychotropních látek a dále vyvést z prostorů ZS Gascontrol Arena bez nároku na vrácení vstupného takové návštěvníky, kteří se pod vliv alkoholu či omamných nebo psychotropních látek dostanou v prostorách ZS Gascontrol Arena. AZ si dále vyhrazuje právo nevpustit na ZS Gascontrol Arena takové návštěvníky, u kterých vznikne důvodné podezření, že se v prostorách ZS Gascontrol Arena dopustí některého z jednání popsaných v předchozích bodech tohoto provozního řádu, jiné výtržnosti, či jiného obdobného závažného jednání proti jiným návštěvníkům či veřejnému pořádku nebo jiného jednání v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy. AZ je oprávněn přijmout i další opatření k odepření vstupu osob na ZS Gascontrol Arena, pokud je to nutné z důvodů obecné bezpečnosti, zdraví návštěvníků, veřejného pořádku nebo s ohledem na vyhlášená hygienická opatření.

17. Na ZS Gascontrol Arena mohou být kdykoliv během pobytu na zimním stadionu pořizovány fotografie, obrazové, obrazově zvukové a zvukové záznamy návštěvníků, protože zimní stadion je monitorován kamerovým systémem.

18. V případě evakuace je návštěvník povinen dodržovat evakuační řád a řídit se pokyny AZ.

19. Návštěvník je povinen ohlásit AZ okamžitě veškeré ztráty či odcizení svého majetku a veškerá utrpěná zranění.

20. Není-li stanoveno jinak, nevzniká nárok na vrácení vstupného či kompenzaci jakékoli újmy v souvislosti s opatřeními, kterými AZ odepírá či omezuje vstup do ZS Gascontrol Arena nebo v souvislosti s vykázáním nebo vyvedením návštěvníků. Nárok na jakoukoli kompenzaci, vrácení uhrazených nákladů na vstupenku ani permanentní vstupenku nevzniká, pokud je vůči AZ uplatněn disciplinární postih uzavření stadionu nebo konkrétních částí stadionu. Stejně tak nevzniká nárok na jakoukoli kompenzaci v případě uzavření stadionu nebo některých sektorů v důsledku disciplinárního postihu klubu.

21. Návštěvníci jsou povinni strpět jakékoli opatření a okamžitě vyhovět jakémukoli požadavku, které AZ během Akce učiní za účelem zajištění bezpečnosti, udržení pořádku nebo ochrany zdraví a majetku. Návštěvník, který způsobil situaci, jež byla důvodem pro udělení disciplinárního opatření AZ, je povinen nahradit veškerou újmu, která tím vznikla.

22. Klub je oprávněn uložit v případě porušení příslušných ustanovení návštěvního řádu ze strany návštěvníka časově ohraničený zákaz vstupu na zimní stadion, a to v zájmu zajištění bezpečnosti a pořádku na sportovních akcích pořádaných na zimním stadionu.

23. Je povinností návštěvníka při vstupu a v odůvodněných případech (např. podezření, že dané osobě byl uložen zákaz vstupu na zimní stadion nebo v případě porušení návštěvního řádu) i kdykoliv během pobytu na zimním stadionu na vyzvání pořadatelské služby prokázat svou totožnost – v případě nesplnění této povinnosti možnost sankce spočívající v nevpuštění na zimní stadion či vyvedení ze zimního stadionu.

24. AZ je oprávněn odepřít vstup na zimní stadion vedle osob, které nemají vstupenku či se odmítnou podrobit vstupní kontrole či prohlídce, také osobám, které představují bezpečnostní riziko pro pořádanou akci, osobám, kterým byl ze strany orgánů veřejné moci či ze strany pořadatelů obdobných akcí zakázán vstup na pořádanou akci či akce obdobné z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích, a dále osobám, kterým byl ze strany jiných Klubů zakázán vstup na zimní stadiony těchto Klubů.

25. AZ je oprávněn zakázat konkrétní jednání na zimním stadionu, a to v zájmu zajištění bezpečnosti a pořádku na sportovních akcích pořádaných na zimním stadionu – v případě porušení zákazu možnost sankce spočívající ve vyvedení ze zimního stadionu, či zabavení nevhodného předmětu.

26. AZ si vyhrazuje právo zpracovávat osobní údaje návštěvníků (pouze v minimálním rozsahu po dobu nezbytně nutnou) i bez jejich výslovného souhlasu, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Klubu, a to za účelem zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku na zimním stadionu a zamezení vstupu na zimní stadion osobám, které se dopouštějí na zimních stadionech či v obdobných zařízeních porušování návštěvních řádů či jiného protiprávního jednání. Za stejným účelem si klub vyhrazuje právo předání osobních údajů ČSLH a dalším Klubům, a to za situace, kdy dojde k závažnému porušení návštěvního řádu (např. ublížení na zdraví jiného návštěvníka, poškození majetku vyšší hodnoty), ve zcela nezbytném rozsahu a pouze v odůvodněných případech.

27. AZ bude uchovávat takový rozsah zpracovávaných osobních údajů osob, které se na zimním stadionu dopustily porušení návštěvního řádu či jiného protiprávního jednání, který je bezprostředně nezbytný pro identifikaci osob, jež se na zimním stadionu dopustily závažného porušení návštěvního řádu, či jiného protiprávního jednání – např. jméno, příjmení, datum narození, fotografie, popis jednání, které je považováno za jednání v rozporu s návštěvním řádem.

28. Na utkáních AZ je přítomna pořadatelská služba, která dohlíží na dodržování návštěvního řádu a dle výše zmíněných bodů je oprávněna jednat vůči návštěvníkům. Pořadatelská služba je oprávněna kontrolovat návštěvníky zimního stadionu při vstupu. Je oprávněna jednat vůči návštěvníkům stadionu při porušování návštěvního řádu. Je oprávněna jednat v zájmu bezpečnosti a pořádku na zimním stadionu.

Účinnost

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2020.

Youtube